Home » Reklamácia tovaru

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA TOVARU

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahuje sa na tovar záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa doručenia alebo osobného odovzdania tovaru kupujúcemu.
 2.      Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 3.      Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru a o jednotlivých zistených vadách tovaru ihneď informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy na adresu: info@horinka.sk
 4.      Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
 5.      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 6.      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7.      Reklamácia musí obsahovať podrobný popis zistenej vady, číslo objednávky a kópiu faktúry. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a dohodne s kupujúcim zaslanie alebo osobne prevzatie tovaru.
 8.      Adresa pre doručenie alebo odovzdanie reklamovaného tovaru je: Horinka Numis, s.r.o., Lužná ulica 14, 851 04  Bratislava. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
 9.      Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne e-mailom alebo poštou.
 10.   Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, je povinný požiadať predávajúceho o vyriešenie sporu. Adresa pre odoslanie žiadosti je: info@horinka.sk.
 11.   V prípade, že predávajúci s kupujúcim spor nevyriešia, má kupujúci možnosť podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho on-line riešenia sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorú zabezpečuje Európska komisia a slovenské subjekty riešenia sporov on-line (RSO). Platforma RSO je dostupná na nasledujúcom odkaze .
 12.   Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1.      V prípade produktov s pevnou cenou je kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený v súlade s ustanovením §7 zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to písomnou formou. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára umiestneného na nasledovnom odkaze.
 2.      V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v súlade s §10 odsek (4) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V uvedenom prípade bude zo strany predávajúceho vrátená kúpna cena, ponížená o kompenzáciu odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.
 3.      V prípade vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar osobne alebo prostredníctvom prepravnej služby na adresu prevádzky predávajúceho Horinka Numis s.r.o., so sídlom Šustekova 2687/15, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 04, IČO: 47 695 714, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97930/B. V uvedenom prípade kupujúci bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci je ďalej povinný priložiť k vrátenému tovaru originál daňového dokladu, záručný list, číslo objednávky a číslo bankového účtu, kam má byť cena tovaru vrátená. Finančná čiastka bude odoslaná na kupujúcim zvolený bankový účet, a to najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru.
 4.      V prípade investičných produktov je po uskutočnení fixácie ceny odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vylúčené v zmysle §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. “Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy”.
 5.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 6.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
 7.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre daný typ / druh tovaru obvyklá).

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Horinka Numis s.r.o.

 so sídlom Šustekova 15

 prevádzka: Lužná ulica 14

 851 04  Bratislava

                                                                                                  V_______________, dňa ___.___._______ 

VEC:  Odstúpenie od zmluvy

 Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Číslo dokladu o kúpe tovaru /číslo objednávky: ____________________________________ 

Dátum objednania /dátum prijatia tovaru: _________________________________________ 

 Meno a priezvisko spotrebiteľa: _________________________________________________ 

Adresa spotrebiteľa: __________________________________________________________ 

Dôvod odstúpenia (nepovinné): _________________________________________________ 

Kúpna cena má byť vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo IBAN:

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ___________________________ 

…………………………………………………………

podpis spotrebiteľa

(v prípade, ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

Z Á V Ä Z N Á     O B J E D N Á V K A


Kupujúci

Meno, priezvisko /obchodné meno:

Ulica a popisné číslo:

Mesto, PSČ:

Rodné číslo /IČO: 

Telefón:

Konečný užívateľ výhod (Kupujúci -právnická osoba)

Meno, priezvisko:

Ulica a popisné číslo:

Mesto, PSČ:

Rodné číslo: 

Kupujúci si týmto záväzne objednáva od predávajúceho Horinka Numis s.r.o., so sídlom Šustekova 2687/15, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 04, IČO: 47 695 714, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97930/B (ďalej len „Predávajúci“) ktorý je prevádzkovateľom internetovej stránky www.horinka.sk nasledovné investičné produkty, alebo produkty s pevnou cenou: Kupujúci vyhlasuje, že sa dostatočným spôsobom vopred oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho, uverejnenými na internetovej stránke:www.horinka.sk. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom Predávajúceho a súhlasí s tým, že všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na základe tejto záväznej objednávky (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 

Kupujúci týmto výslovne udeľuje súhlas so získavaním kópie jeho občianskeho preukazu /cestovného pasu a so spracovávaním osobných údajov v nich obsiahnutých na účel zabezpečenia realizácie a plnenia povinností Predávajúceho, v súvislosti s obchodnými vzťahmi uzatváranými najmä na základe kúpnych zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov, a to kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním občianskeho preukazu /cestovného pasu na nosič informácii v elektronickej alebo písomnej forme. Hlavným dôvodom uvedeného účelu spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia a overenie totožnosti Kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Uvedený okruh osobných údajov môže byť spracovávaný aj  na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  Podrobné podmienky ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho: www.dukat.sk

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu pravdivé informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku Kupujúcemu, alebo identifikácie a overenie identifikácie podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci vyhlasuje, že finančné prostriedky použité na úhradu kúpnej ceny z predmetnej kúpnej zmluvy pochádzajú:(napr. zo zárobkovej činnosti zamestnanca, zo zárobkovej činnosti SZČO, z podnikania kapitálovej spoločnosti, z daru a pod.)____________________________

Kupujúci vyhlasuje, že účelom a povahou obchodu alebo obchodného vzťahu je: (investícia, tvorba úspor, dar, ďalší predaj) _________________________________________________

___________________________________________________________________________

V __________________, dňa ___.___._________

_________________________

(podpis kupujúceho)

Príloha:  Občiansky preukaz /Cestovný pas

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  

Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť., so sídlom Horinka Numis s.r.o., so sídlom Šustekova 2687/15, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 04, IČO: 47 695 714, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97930/B, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

Item added to cart.
0 items - 0.00